دعا و ذکر مذهبی

ذکرهای فوق العاده مجرب جهت حل مشکلات ۱۱

زبانبند

بستن زبان بدگو

این آیه ڪریمه را ۱۰۰۰ مرتبہ
با وضو و توجہ ڪامل بخواند

دو هزار و یک ختم

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

آیه درمانی

نجات از مستاجری

هر روز بعد از نماز صبح هفتاد
مرتبه بخواند تاثیر این ذکر در دراز
مدت به شرط ایمان به قدرت خداوند
حتمی است هر چند شخص
فقیر و مسکین باشد

 

خواب

خلاصی از کابوس

چون کسی را ڪابوس زحمت دهد
【آیات ۱۸ و ۱۹ سوره آل عمران】
را بخواند از زحمت ڪابوس
خلاص شود

خواص آیات قرآن ۳۶

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

رزق روزی

قرائت سوره مبارڪه “قـدر”
روزے ده مرتبه بعد از نماز صبح
موجب تاثیر زیادے در افزایش
رزق و روزی خواهد داشت

گوهر شب چراغ ۱۵۶

 

اجر شهادت

خواص سوره ها

هر ڪس‴سوره علق‴را تا موقعے
ڪہ از دنیا برود بخواند شهید از دنیا
رفتہ و در صف مجاهدین فے سبیل الله
محسوب مےگردد

مشکل گشای معنوی۱۶۴

 

گشایش

گشایش امور

جهت راه یافتن و گشادگے امور
۷۴ مرتبه ذڪر《یا دَلیلَ المُتَحیِّرینَ》
بسیار موثر است

ختوم و اذکار ۱۰۵

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

حاجت

رفع گرفتارے

چهل روز این آیہ را هر بار ۷۰ مرتبه
بخواند بعد از پایان ختم” سوره حج ”
را ڪامل بخواند و مطلب را در دل
خود داشته باشد و ذڪر نماید

اسرار المقاصد ۸۱

 

کسب ثروت

ڪسے ڪه مال و ثروت مے خواهد
خواندن این ذڪر در رسیدن به هدفش
تاثیر دارد
﴿ مَاشَاءَاللَّهُ لَاقُوَّهَإِلَّابِاللَّهِ ﴾

ذکرهای مشکل گشا ۳۰۸

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

رزق و روزے

رهایی از فقر و پریشانی

هر ڪس در هر چهار رکن خانہ
خود ۱۰۰ بار 《یا رزاق》 بخواند پریشانے
و عُسرت و فقر به آن خانه راه نیابد

بحرالغرائب ۴۱

 

سوره درمانی

گشایش در امور

سوره منافقون را جهت هر حاجتی
خصوصا چشم زخم و گشایش بخوانند
موثر و مجرب است

گوهر شب چراغ ۶۳

 

ایجاد علاقه

هر کس بخواهد ڪسی را به دوستے
خویش مایل سازد چنانڪہ یڪ ساعت
بے او تحمل نداشته باشد این آیات را به
طعامے خوانده به او بخوراند

درمان با قرآن ۶۸

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

خواص آیات

افزایش رزق

خواندن “آیه الڪرسـے” تا ۱۰ روز
روزے ۱۰ مرتبه موجب دولت خواهد بود

گوهر شب چراغ ۳۵۴ /۲

 

اعمال قبل خواب

محافظت در خواب

هرڪس سوره توحید را قبل
از خواب بخواند خداوند متعال
پنجاه هزار فرشته را نگهبان
بگمارد تا او را در آن شب
حفظ ڪند

 

حاجت

ھر ڪس سوره شعراء را برای
برآمدن حاجت بخواند حاجتش
برآورده گردد
۴۰روز ؛ هر روز یڪبار بخواند و چنانچه یڪ روز قرائت نشود ختم
را از سر بگیرد

مشکل گشای معنوی ۱۴۷

 

رزق روزی

ڪسی ڪه می خواهد روزی اش
فراوان شود این ذڪر را بسیار بگوید
و در آغاز و پایان آن هم یڪ صلوات
بفرستد

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

رفع مشکلات زندگی

ھر ڪس سختے بـه او وارد شده
سی هزار بار استغفار کند
خداوند متعال او را از سختی
نجات خواهد داد

منتخب حسنی ۱۲۲۶

 

سوره کوثر

ڪسے که《سوره ڪوثر》 را
در نمازهاے خود بخواند در روز قیامت
از حوض ڪوثردبه او آب عطا مےنمایند و با رسول‌خدا (ص) زیر درخت طوبى همنشین است

ثواب الاعمال

 

وسوسه

جهت دفع وسوسه شیطان
از سینه و ذهن این دعا
خوانده شود

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

رفع آزار

جهت رفع آزار از جانب شخصی
همسایه بد و هر شخص دیگرے
زیاد بخوان ! شر او دفع خواهد
شد

اجابت

قضای حاجات

بعد از نماز صبح ۱۰۰ مرتبه آهستہ
و ۱۰۰ مرتبه بلند و با حضور قلب و
خضوع آیہ ۷۶ ‴سوره صافات‴
را بخواند

گوهر شب چراغ ۴۰/۲

 

ذکر درمانے

دفع هم و غم

حضرت امام رضا ؏ :
براے دفع هم و غم و ڪدورت ها
۴۱ بار”یا شکور”بگوید و بر آب بدمد و
بیاشامد اثر کلی دارد

بحرالغرائب ۶۹

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

سوره‌ درمانی

امام صادق علیه السلام :
سوره مبارکه همزه را جهت دفع سخن
بدگویان ۲۱ مرتبه بخواند

ختوم و اذکار

سوره‌ درمانی

چشـم زخـم

رسول خدا (ص) :
هرڪس سوره قلم را بخواند
صاحب حسن خلق شود و از چشم
بد در امان گردد

ختوم و اذکار

 

اعمال قبل خواب

جهت رفع کاهلی در عبادت
قبل از خواب دست بر سینه بگذارد
آنقدر این اسم را گوید تا به خواب برود
رغبتش به عبادت بیشتر خواهد شد

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

بـراے برڪت در معـاش
و عـزت نـزدِ دیگران
سـوره 《حجـر》 را نوشتہ
و نگـاه دارد
بے‌نھایت مفـید است

مخزن تعویذات ۱۰۱

 

گناه ‌شناسی

آزار رساندن ب همسر

فرو بردن میخ هاے آتشین
بر دستان کسی ڪه بر صورت
همسرش سیلی بزند

 

سوره‌درمانی

افزایش عشق همسر

امام صادق (؏) ؛
هرڪس خالصانه بر تلاوت
” سوره نساء” مداومت نماید
محبت همسرش به او زیاد شود

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

حاجات مهم

جهت دفع دشمن و ادا ڪردن
قرض‌ها و شفاے بیماران و رسیدن
به حاجات شرعے در یڪ مجلس
۳۳۳۳ مرتبہ بگوید مجرب است

گلهای ارغوان ۴۲ /۳

 

غنی شدن

جهت وسعت رزق و رونق
ڪسب و کار و ازدیاد مشترے
این آیه را در چهار کاغذ نوشته
و درچهار گوشه خانه بچسباند

 

دفع اوضاع بد

فقر و ناخوشے

امام صادق ؏ ؛
هر ڪس این دعا را بخواند
خداوند تعالے فقر و
ناخوشے را از او
مےبرد

دو هزار و یک ختم ۴۰۵

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

گشایش

اگر ڪسی «سوره نصر» را هر
روز ۴۱ مرتبه بخواند از عالم غیب
فتح و گشایشے براے او خواهد شد

بحر الغرائ

ختم یونسیه

۲ رکعت نماز بخواند
بعد از نماز رو به قبله ۲۳۹۴ بار
بگوید « لا إلهَ إلّا اَنتَ سُبحانَکَ
إنّی کُنتُ مِنَ الظَّالِمینَ » تا که
مطلب وے حاصل شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *