دعا و ذکر مذهبی

آیات فوق العاده مجرب جهت حل مشکلات ۱۳

دفع_نظر_چشم_زخم

برای ابطال و دفع هرگونه چشم زخم ، با اعتقاد و ایمان قلبی آیات شریفه زیر را را با توجه به معنی آن تلاوت نماید و به کف دستهای خود بدمد و کف دستهایش را به صورت و بدن بکشد

لَخَلْقُ السَّمٰوٰاتِ وَ الاَرْضِ اَکْبَرُ مِنْ خَلْقِ النّٰاسِ وَ لٰکِنِّ اَلنّاسَ لٰا یَعْلَمُونَ فَارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبُ اِلَیْکَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسیرٌ
برای پیشگیری از هر گونه چشم زخم و نظر بد ، هر روز سه مرتبه ذکر مجرب ذیل را تکرار نماید و روزانه صدقه دهد

[ماشاء‌الله لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم]

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

جامع الفوائد
جهت _جمیع_حوایج
ختم ذکربسم الله

۱_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاصبرویاسلیم دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۲_بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن یا رحیم یاجلیل ویاجمیل دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۳_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویا رحیم یا وکیل و یا کفیل دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا بحق بسم الله الرحمن الرحیم
۴_بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یاعلیم ویا حلیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۵_بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویا رحیم یا عظیم ویاحلیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا بحق بسم الله الرحمن الرحیم
۶_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاکریم ویا مقیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۷_بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویارحیم یاحنان ویامنان دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا بحق بسم الله الرحمن الرحیم
۸_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یادیان و یابرهان دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۹_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویا رحیم یابرهان ویاسلطان دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۱۰_بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویارحیم یارضوان ویاغفران دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۱۱_بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویا رحیم یاسبحان ویامستعان دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم
۱۲_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویا رحیم یامانع ودافع دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۱۳_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یارافع ویاصانع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۱۴_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یانافع ویاصانع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۱۵_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاجامع ویاشافع دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۱۶_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاواسع ویاموسع دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۱۷_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن و یارحیم یادلیل و یا قبیل دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۱۸_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاعلی ویاوفی دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۱۹_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاغنی وملی دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۲۰_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یارضی ویازکی دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۲۱_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یابدی ویاقوی دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم
۲۲_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یامقدور ویامدبر دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم
۲۳_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یامطهرویامنور دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان
۲۴_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاعاصم ویا قاءم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۲۵_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاداءم ویاراحم دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۲۶_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاحاکم ویاعالم دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم
۲۷_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاقابض ویاباسط دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۲۸_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاواحد و یا احد دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۲۹_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن یارحیم یاشاهدویاماجد دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم
۳۰_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاحامدو یاراشد دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم
۳۱_بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویارحیم یاباعث ویاوارث دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
۳۲_بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاضارع ویانافع دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن و الرحیم
ختم بسم الله برای حاجت
جلب رزق و روزی و فروش متاع

بر روی ۴ برگ کاغذ بنویس و سپس آن ها را در چهار گوشه مغازه یا چهار طرف متاع مورد فروش پنهان کن

و آن مکان پاک باشد . و این آیات را باید نوشت

_بسم الله الرحمن الرحیم_

یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله

و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل

الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی الیل النهار ان فی ذلک

لایات لقوم یتفکرون

یا شکیکفی یا قاهر و یا مغنی یا رزاق یا وهاب یا الله

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

گشایش_درهای_رزق

هر که پریشان احوال باشد و سامان خود نداند ،رزق و کارش اشفته و زندگی پریشان باشد باید که( ۳۰۰۳ بار )بخواند حق تعالی در رزق بر او بگشاید و سامان او پیدا شود و اگر خواهند بهترین مردمان باشند بعد از فریضه ۶۱ بار بخواند

یا فَردُ تَفَرَّدتَ بِالفَردِ و الفَردُ فی فَردِ فَردِکَ یا فَردُ

کونوز الاسرار ج ۱ازدواج_دختران

چنانچه دختری در خانه مانده باشد بر روی کاغذی برای او سوره الرحمن در روز جمعه یا دوشنبه نوشته شود سپس اسم او و اسم مادرش نیز نوشته شد

و هفت مرتبه بر دختر این آیه خوانده شود

قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَیُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ وَیُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

این آیه ( آیه ای که الان ذکر شد ) در ظرفی نوشته و با آب شسته شود و با آن در روز یکشنبه غسل کند یک هفته ای نمی گذرد که خواستگار پیدا خواهد شد

کنز المدفون و السر المصون

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان
تسخیر_محبت

اگر خواهد شخصی را چنان شیفته و دلداده خود گرداند که هرچه گوید و هرانچه کند خواست او باشد بخواند دعای زیر را

(( اللهم انى اسا لک یا الله یا واحد یا احد یا فرد یا وتر یا صمد (یا) من ملات ارکانه السموات ئ الارض اسالک ان تسخر قلب فلان ابن فلانه کما سخرت الحیه لموسى علیه السلام و اسالک ان تسخر قلب ابن فلان کما سخرت لسلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر و الوحش و هم یوزعون (و) اءسئلک ان تلین قلب فلان کما لینات الحدید لداود علیه السلام ، اءسئلک اءن تذلل قلبه کما ذللت نور القمر لنور الشمس یا الله هو عبدک ابن اءمتک. اءنا عبدک ابن اءمتک خذلى بقدمیه و من ناصیته فسخره لى حتى تقضى حاجتى بهذا و ما ارید انک على کل شى ء قدیر ((ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا))گشایش_همه_امور

برای اینکه در کارهایتان موفق باشید و گره از کارتان باز شود دعای زیر را بنویسید و همراه خودتان نگه دارید

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم انی اسئلک باسمک یا قریب الفتح و الفرج یا آله الفتح و الفرج یاعجل الفتح والفرج یا سهل الفتح و الفرج یا رب افتح والفرج یا فتاح الفتح و الفرج یامفتاح الفتح و الفرج یا فاتح الفتح و الفرج یا رازق الفتح و الفرج یا عالم الفتح و الفرج

جامع الفوائد
تسخیر_محبوب
محبوبیت

گفته شده هر کس هفت مرتبه آیه ۷ از سوره ممتحنه را بخواند و به کف دست خود بدمد ، سپس به صورت خود بکشد، هر که او را ببیند، دوستش_میدارد و هرکس_که_نیت_دارد عاشق_و_مجنون او خواهد شد.

عسی ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتهم منهم موده و اله قدیر، و الله غفور رحیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *